THÔNG TƯ 105/2023/TT-BQP NGÀY 06/12/2023 QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE, KHÁM SỨC KHỎE CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

Số: 105/2023/TT-BQP