THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG CÓ THỂ BỊ PHẠT TÙ BAO NHIÊU NĂM?

Mục lục

  • 1. Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được hiểu như thế nào?
  • 2. Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù bao nhiêu năm?

1. Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được hiểu như thế nào?

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn. Có thể hiểu, những người có chức vụ, quyền hạn này không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây ra hậu quả nghiêm trọng dẫn đến xảy ra thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hay tài sản của người khác.

2. Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù bao nhiêu năm?

Về Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định như sau:

            “1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

            a) Làm chết người;

            b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

            c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

            d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

            2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

            a) Làm chết 02 người;

            b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

            c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

            3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

            a) Làm chết 03 người trở lên;

            b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

            c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

            4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

            Theo đó, người có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có thể đối mặt với mức phạt cao nhất là 12 năm tù. Bên cạnh đó người phạm tội còn có thể bị còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Bài viết cùng chủ đề: