Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu Mẫu số 03) được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ được luật sư tư vấn soạn thảo và hướng dẫn thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

1. Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Công ty luật chúng tôi giới thiệu Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội:

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm :

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định);

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;

– Sổ BHXH.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………………………………………………..

Tôi tên là:………………………………………….sinh ngày ……../………/…………………Nam o, Nữ o

Số chứng minh nhân dân:………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …../…../…….nơi cấp:………………………………………………………………….

Số sổ BHXH:…………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………….Địa chỉ email (nếu có)…………………….

Dân tộc: ……………………………………Tôn giáo:……………………………………………

Số tài khoản ATM (nếu có)……………………………………………………………………..

Trình độ đào tạo:……………………………………………………………………………………

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………………………………………

Nơi thường trú (1):………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay (2):……………………………………………………………………………….

Ngày…../…../…………., tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc (tên đơn vị)……………..tại địa chỉ……………….

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Loại hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc:…………………………………………….

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:……………. tháng

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận /huyện hoặc qua thẻ ATM):…………..

Kèm theo đơn đề nghị này là (3)……………………..và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

….., ngày….tháng…..năm…….

Người đề nghị

(Ký rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1,2): Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc

(3) bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau: hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc.

Trên đây là mẫu đơn Hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất 2020, mời các bạn tham khảo

2. Cách viết đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Công ty luật chúng tôi cung cấp mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 03 ban hành kèm theo thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) để quý khách hàng tham khảo và áp dụng vào thực tiễn:

Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………

Tên tôi là:.…………..…..…. sinh ngày …… /……./…… Nam o, Nữ o

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………….………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………….………

Số sổ BHXH: ……………………………….………………………………

Số điện thoại:………….……..…Địa chỉ email (nếu có)…………………

Dân tộc:………………………. Tôn giáo:……………..…………………

Số tài khoản (ATM nếu có)…….….… tại ngân hàng:…………………

Trình độ đào tạo:………………………………………………………..….

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………………

Nơi thường trú (1):………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..……………………………..………

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)………..

tại địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………

…………………………………………………………………………………

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp…………………………..tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):……………

Kèm theo Đề nghị này là (3)……………………… và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.………, ngày ……. tháng ….. năm …….. Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Mẫu xin hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện nay

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp cho khách hàng mẫu số 03 – đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ban hành kèm thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 Thông tư của Bộ lao động thương binh xã hội.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm……………………………………………………….

Tôi tên là:…………………………………………………………sinh ngày ……../………/…………………Nam , Nữ

Số chứng minh nhân dân:………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …../…../…….nơi cấp:………………………………………………………………….

Số sổ BHXH:…………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………….Địa chỉ email (nếu có)…………………….

Dân tộc: ……………………………………Tôn giáo:……………………………………………

Số tài khoản ATM (nếu có)……………………………………………………………………..

Trình độ đào tạo:……………………………………………………………………………………

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………………………………………

Nơi thường trú (1):………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay (2):……………………………………………………………………………….

Ngày…../…../…………., tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc (tên đơn vị)……………..tại địa chỉ……………….

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Loại hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc:…………………………………………….

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:……………. tháng

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận /huyện hoặc qua thẻ ATM):…………..

Kèm theo đơn đề nghị này là (3)……………………..và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

….., ngày….tháng…..năm…….

Người đề nghị

(Ký rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1,2): Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc

(3) bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau: hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc.

4. Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghi chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành theo thông tư số 288/2015/TT-BLDTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội. Mời các bạn tham khảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm……………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………. sinh ngày……../………/………………..

Số chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……../………../……………. nơi cấp:…………………………………………………………………

Số sổ BHXH:………………………………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ………………………………… ngày ………./………./………… của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố…………………………………..

Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:……………………… tháng

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: …………….tháng

Nhưng vì lý do:……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố……………………….để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

…………., ngày ……. tháng ….. năm ………….

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bạn có nhu cầu làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn cầu mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp để hoàn tất hồ sơ. Chúng tôi xin gửi đến bạn mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện nay theo quy định của pháp luật.

Bạn có nhu cầu làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể sử dụng mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dưới đây :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………

Tên tôi là:.…………..…..…. sinh ngày …… /……./…… Nam o, Nữ o

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………..………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………….……

Số sổ BHXH: ……………………………….……………………………………

Số điện thoại:………….……..…Địa chỉ email (nếu có)………………….……

Dân tộc:………………………. Tôn giáo:……………..…………………..……

Số tài khoản (ATM nếu có)…….….… tại ngân hàng:………………………..

Trình độ đào tạo:…………………………………………………………….…….

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………………..……

Nơi thường trú (1):………………………………………………………….……..

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..…………………………………….………..

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)……

tại địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………….………

……………………………………………………………………………………..………

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………………….………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp…………………………..tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):…………

Kèm theo Đề nghị này là (3)……………………………………………………………….. và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.………, ngày ……. tháng ….. năm …….. Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm :

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định);

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;

– Sổ BHXH.

6. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm :

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định);

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;

– Sổ BHXH.