ĐẤT ĐƯỢC TẶNG CHO TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN LÀ TÀI SẢN CHUNG HAY RIÊNG?

Câu hỏi: Sau khi kết hôn, tôi được ba ruột cho một căn nhà, và được đứng tên giấy chứng nhận sở hữu. Nay hai vợ chồng bất hòa, dẫn tới ly hôn. Tài sản chung đã thỏa thuận xong, còn căn nhà trên vợ tôi đòi chia với lý do được cho trong thời kỳ hôn nhân. Tôi làm thế nào để chứng minh đó là tài sản riêng? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Theo Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

Như vậy, quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng được thừa kế riêng, đươc tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Do đó, trong trường hợp trên nếu căn nhà ba cho hiện tại chỉ do bạn đứng tên, đồng thời chứng minh được quyền sử dụng đất này có được trong thời kỳ hôn nhân do được tặng cho riêng thì vợ bạn không có quyền yêu cầu chia căn nhà này. Ngược lại, nếu bạn không chứng minh được thì đây được xác định là tài sản chung của vợ chồng, người vợ vẫn có quyền yêu cầu chia khi ly hôn.

Bài viết cùng chủ đề: