LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI CÓ ĐƯỢC TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG?

Mục lục

  1. Hợp đồng lao động là gì?
  2. Lao động nữ mang thai có được tạm hoãn hợp đồng lao động không?
  3. Thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động theo quy định pháp luật
  1. Hợp đồng lao động là gì?

Căn cứ Điều 13 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về Hợp đồng lao động:

Điều 13. Hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.”

2. Lao động nữ mang thai có được tạm hoãn hợp đồng lao động không?

Theo Điểm d khoản 1 Điều 30 và khoản 1 Điều 138 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động:

Điều 30. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

d) Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật này;”

Điều 138. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai

1. Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì phải thông báo cho người sử dụng lao động kèm theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

Căn cứ quy định trên, trường hợp lao động nữ mang thai nhưng sức khỏe yếu không thể tiếp tục làm việc thì được quyền tạm hoãn hợp đồng lao động nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

3. Thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động theo quy định pháp luật

Căn cứ khoản 2 Điều 138 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về thời gian hoãn hợp đồng lao động:

2. Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. Trường hợp không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Bài viết cùng chủ đề: