Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 99/2023/QH15
ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội Giám sát chuyên đề về việc huy động,
quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng

Bài viết cùng chủ đề: