KHÔNG CÓ TÊN TRONG DI CHÚC CỦA CHỒNG THÌ VỢ CÓ ĐƯỢC NHẬN THỪA KẾ HAY KHÔNG?

Mục lục

  1. Di chúc là gì?
  2. Pháp luật quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc như thế nào?
  3. Pháp luật quy định về phân chia di sản theo di chúc

1. Di chúc là gì?

Theo Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Như vậy, theo quy định trên nội dung di chúc là sự thể hiện ý chí cá nhân của người đã mất có ý nguyện và mong muốn chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

2. Pháp luật quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc như thế nào?

Căn cứ theo Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

Các quy định này không áp dụng đối với những người từ chối nhận di sản hoặc không có quyền hưởng di sản theo quy định khác trong Bộ luật Dân sự. Quyền hưởng di sản thừa kế mà không phụ thuộc vào di chúc được đảm bảo cho những người được quy định cụ thể như con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng và con thành niên không có khả năng lao động. Theo quy định trên, trong trường hợp vợ không có tên trong di chúc của chồng để lại thì vẫn sẽ nhận được phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật.

3. Quy định pháp luật về phân chia tài sản theo di chúc

 Căn cứ Điều 659 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về phân chia di sản theo di chúc:

Điều 659. Phân chia di sản theo di chúc

1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

Như vậy, việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc. Người thừa kế có thể nhận được di sản theo các hình thức khác nhau như phần di sản đồng đều, hiện vật kèm hoa lợi và lợi tức, hoặc theo tỷ lệ đối với giá trị khối di sản. Quy định pháp luật tạo ra sự công bằng và đáp ứng ý muốn của người để lại di chúc trong việc phân chia di sản.